Σήμανση CE

Έχουν αναλωθεί πολλές ώρες μελέτης και συζήτησης γύρω από τις απαιτήσεις που έχει ο Νόμος από τον κατασκευαστή κουφωμάτων αναφορικά με την Σήμανση CE. Παρ’ όλα αυτά, εστιάζοντας στα επιμέρους θέματα, έχει χαθεί για πολλούς η γενική εικόνα. Μια επιγραμματική λοιπόν παρουσίαση της κείμενης νομοθεσίας – παραβλέποντας τις λεπτομέρειες – πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην βέλτιστη κατανόηση της έννοιας και των απαιτήσεων για την Σήμανση CE στα κουφώματα, που ισχύει από 1ης Φεβρουαρίου 2010 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός
Ο σκοπός της Σήμανσης CE είναι η διαφάνεια σε ότι αφορά στις επιδόσεις του κουφώματος για την προστασία του τελικού χρήστη και του κατασκευαστή: η αντίληψη επομένως ότι γνωρίζει ο κατασκευαστής αυτό που πουλά και αυτό που παράγει – και για την αγορά – αυτό που αγοράζει.

Εφαρμογή

Η Σήμανση CE αφορά πόρτες και παράθυρα, τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά, σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα αναφοράς:

ΕΝ 14351-1: Παράθυρα και πόρτες – Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης – Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού. Αυτό το πρότυπο θα ολοκληρωθεί με το 2ο και 3ο μέρος που βρίσκονται στο στάδιο της τελικής διαμόρφωσής τους (pr EN 14351-2: Eσωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού και pr EN 14351-3: Παράθυρα και συστήματα θυρών για πεζούς με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού).

Όμως προς το παρόν, αναφερόμαστε μόνο στο πρότυπο αναφοράς ΕΝ 14351-1.

Ισχύς

Όλα τα κουφώματα που παράγονται και πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουν την Σήμανση CE υποχρεωτικά από την 1η Φεβρουαρίου 2010, ενώ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2010 ήταν προαιρετική.

Ένα κούφωμα με την Σήμανση CE είναι:

 • Συμμορφούμενο με την Οδηγία Δομικών Προϊόντων CEE 89/106 (CPD) και με το σχετικό κατευθυντήριο έγγραφο (Guidance paper) M.
 • Ικανοποιεί τις προδιαγραφές του προτύπου αναφοράς ΕΝ 14351-1.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις

Ο κατασκευαστής του κουφώματος, για να έχει το δικαίωμα εναπόθεση της Σήμανσης CE, θα πρέπει να έχει:

Έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας (FPC). Συγκεκριμένο σχέδιο ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας (FPC) ώστε να εγγυάται την συμμόρφωση όλων των κουφωμάτων που παράγει με τα δηλωμένα χαρακτηριστικά των δοκιμών και τις επαληθεύσεις των υπολογισμών του κοινοποιημένου εργαστηρίου.

Απαιτήσεις

Χαρακτηριστικά επιδόσεων ενός κουφώματος. Τα δηλωμένα χαρακτηριστικά ενός κουφώματος μπορούν να είναι 2 τύπων:

 • Γενικές υποχρεωτικές απαιτήσεις.
 • Ειδικές υποχρεωτικές απαιτήσεις.

Γενικές υποχρεωτικές απαιτήσεις

 • Αντίσταση στην ανεμοπίεση (ΕΛΟΤ EN 12211)
 • Υδατοστεγανότητα (ΕΛΟΤ EN 1027)
 • Διαπερατότητα αέρα (ΕΛΟΤ EN 1026)
 • Ηχομονωτική ικανότητα (ΕΛΟΤ ΕΝ 14351)
 • Θερμομoνωτική ικανότητα (ΕΛΟΤ EN 12412.02,ΕΛΟΤ EN ISO 10077.02)
 • Οπτικές και θερμικές ιδιότητες των υαλοπινάκων
 • Φέρουσα ικανότητα των διατάξεων ασφαλείας (ΕΝ14609/ΕΝ 948 ή με υπολογιστικές μεθόδους).

Στην κατασκευή των κουφωμάτων, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ουσίες και υλικά δυνητικά επιβλαβή για την υγεία και τα προαναφερθέντα πρότυπα ταξινομούν τους τρόπους των δοκιμών και την κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων.

Ειδικές υποχρεωτικές απαιτήσεις

 • Αντοχή σε φορτίο χιονιού (φεγγίτες, παράθυρα στέγης)
 • Αντοχή σε κρούση (όπου απαιτείται από την εθνική νομοθεσία)

Έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας (FPC)

Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας είναι το σύστημα με το οποίο ο κατασκευαστής δηλώνει και εγγυάται την ομοιογένεια της παραγωγής του και την διατήρηση σε βάθος χρόνου των επιδόσεων που είχε το κούφωμα – δείγμα που υποβλήθηκε σε δοκιμή. Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας είναι αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή και δεν απαιτούνται εξακριβώσεις από κανέναν φορέα. Πρέπει δε να περιλαμβάνει:

 • Τα έγγραφα που δηλώνουν τα αποτελέσματα των Αρχικών Δοκιμών Τύπου (εκθέσεις μετρήσεων).
 • Τα συνημμένα έγγραφα που συνοδεύουν το συμβόλαιο μεταξύ του προμηθευτή και του ιδίου αν κάνει χρήση του δικαιώματος των διαδοχικών αρχικών δοκιμών τύπου.
 • Μια γραπτή περιγραφή της διαδικασίας του ελέγχου των υλικών, των διαδικασιών της κατάστασης των μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιεί σε χρονικά διαστήματα που καθορίζει ο ίδιος.
 • Γραπτές διαδικασίες για την διαχείριση των προϊόντων που δεν συμμορφώνονται.
 • Την διατήρηση για 5 χρόνια της τεκμηρίωσης για τις παραδοθείσες παραγγελίες, ενώ για τις εκθέσεις των αρχικών δοκιμών τύπου μέχρι τότε που κατασκευάζονται οι τυπολογίες των κουφωμάτων που καλύπτονται.

Ευθύνη του κατασκευαστή

Η ευθύνη για την ορθή εναπόθεση της Σήμανσης CE, είναι σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά του κατασκευαστή κουφωμάτων. Είναι λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, υποχρεωμένος να δίνει στον τελικό χρήστη την δήλωση συμμόρφωσης CE για τα κουφώματα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης.